Vi skal skape en ny bærekraftig fremtid gjennom mer fornybar energi!

– Dette er begynnelsen på noe som kan bli stort. Det er viktig å markere seg tidlig slik at vi kan ta en posisjon i å bygge et potensielt nytt norsk industrieventyr, sier Rune Klausen, Daglig leder i Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind.

I en tid hvor klimaendringer og behovet for bærekraftig energiproduksjon er økende, har Norge tatt et viktig skritt mot å forme fremtiden for fornybar energi gjennom etableringen av det Nasjonale Kompetansesenteret for Havvind. Kompetansesenteret har som mål å drive utviklingen av en internasjonalt konkurransedyktig havvindindustri ved å fylle kunnskapsgap, bygge verdifulle nettverk og fremme innovasjon.

Fra venstre: Ida Andersen (Prosjektgruppe), Rune Klausen (Daglig leder), Sanne Jordan (Prosjektgruppe) og Tom Fidjeland (Prosjektgruppe).

Kunnskap og kompetanse

Kompetansesenteret har en kjerneoppgave – å være en kilde til pålitelig informasjon og en bro mellom aktører i havvindnæringen, allmennheten og nasjonale myndigheter. Denne tverrfaglige kunnskapsoversikten gir grunnlaget for raskere utvikling av fornybar energi. Samtidig har senteret en forpliktelse til å føre en faktabasert kommunikasjon for å bidra til en balansert samfunnsdebatt om havvind.

Miljøfokus og innovasjon

En bærekraftig havvindindustri krever nøye vurdering av miljøpåvirkning og kontinuerlig innovasjon. Kompetansesenteret setter dette som en prioritet og søker aktivt etter innovative løsninger for skånsom og effektiv ressursutnyttelse, gjenbruk og resirkulering innen havvind. Dette bidrar ikke bare til å bevare naturen, men også til å gjøre havvindindustrien mer levedyktig på lang sikt.

Interessenter og utvikling

Havvindnæringen har mange interessenter, fra næringslivsaktører til lokale samfunn og miljøorganisasjoner. Kompetansesenteret skal ha kompetansen og kapasiteten til å veilede utviklingen slik at behovene til alle blir vurdert og balansert på best mulig måte. Dette sikrer at havvindnæringen utvikles med hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn.

Internasjonalt samarbeid

For å kunne konkurrere internasjonalt, må man lære av de beste. Kompetansesenteret for Havvindnæring ser på internasjonale miljøer som inspirasjon og bygger på erfaringer, kompetanse og forskning fra utlandet. Dette internasjonale samarbeidet er også en forutsetning for å kunne oppfylle de andre strategiområdene og for å akselerere utviklingen av fornybar energi.

Vil du bli en del av Norges banebrytende havvindindustri?

Sjekk ut mulighetene her: